Aarti Vithhalachi

Yuge athavvis vitevari ubha, Vamangi Rakhumai dise divya shobha. Pundalikache bheti parabrahma ale ga, Charani vahe Bhima uddhari jagaa. ||1||

AARTI COLLECTION

HindiTerminal

12/12/20231 min read

Aarti Vithhalachi

Yuge athavvis vitevari ubha,

Vamangi Rakhumai dise divya shobha.

Pundalikache bheti parabrahma ale ga,

Charani vahe Bhima uddhari jagaa. ||1||

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga.

Rakhumaivallabha, Raichya vallabha pave jivalaga.

Jai Dev Jai Dev. Dhruv.

Tulasimala gala kar thevuni kati,

Kase pitambara kasturi lallati.

Dev suravar nitya yeti bheti,

Garuda Hanumant pudhe ubhe rahati. ||2||

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga

Dhanya venu nada anukshetrapala,

Suvarnachi kamale vanamala gala.

Rai Rakhumabai raniya sakala,

Ovaliti Raja Vithoba savala. ||3||

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga

Ovalu aartya kurvandya yeti,

Chandrabhagemaaji soduniya deti.

Dindya pataka Vaishnava nachati,

Pandharicha mahima varnava kiti. ||4||

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga

Ashadi Kartiki bhaktajan yeti,

Chandrabhagamadhye snana je kariti.

Darshanahelamatre taya hoyi mukti,

Keshavasi Namadeva bhave Ovaliti. ||5||

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga