Shri Mahalakshmi Aarti

Jai Devi Jai Devi Jai Mahalakshmi, Vasasi vyapakarupe tu sthulasukshmi.

AARTI COLLECTION

HindiTerminal

12/11/20231 min read

Shri Mahalakshmi Aarti

Jai Devi Jai Devi Jai Mahalakshmi,

Vasasi vyapakarupe tu sthulasukshmi. Dhruv.

Karavirapuravasini suravaramunimata,

Puraharavaradayini muraharapriyakanta.

Kamalakare jathari janmavila dhata,

Sahasravadani bhudhara na pure gun gatam. ||1||

Jai Devi Jai Devi...

Matulinga gada khetak ravikirani,

Jhalake hatakavati piyusharasapani.

Manikarasana surangavasana mrganayani,

Shashikaravadana rajasa madanachi janani. ||2||

Jai Devi Jai Devi...

Tara shakti agamya shivabhajkam gauri,

Sankhya mhanti prakriti nirguna nirdhari.

Gayatri nijabija nigamagam sari,

Pragate padmavati nijadharmachari. ||3||

Jai Devi Jai Devi...

Amrutabharite sarite aghadurite vara,

Mari durghata asuran bhavadustar tari.

Vari mayapatal pranamata parivari,

Hen rupa chidrup davi nirdhari. ||4||

Jai Devi Jai Devi...

Chaturanane kushchit karmachya oli,

Lihilya asatil mate majhe nijabhali.

Pusoni charanatali padasumane kshali,

Mukteshvara nagar kshirasagarabali. ||5||